College of Graduate Study in Management, KKU, Bangkok Campus
  ----------
  •  เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “ กลยุทธ์ในการปฏิบัติการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ” โดย.คุณนิรันดร์ ธีรนาทสิน
  •  ประกาศ การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โปรแกรมYoung Executive MBA และ Executive MBA รอบที่ 1)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (โปรแกรม Executive MBA รอบที่ 1)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (โปรแกรม Young Executive MBA รอบที่ 1)

MORE INFO »

* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (Download)
* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (Download)
* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (Download)
* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (Download)
* ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมและวันหยุด ประจำปี พ.ศ.2553 (Download)