College of Graduate Study in Management, KKU, Bangkok Campus
  ----------

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการบริหารจัดการ เป็นอิสระจากระบบราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( MBA ) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้รับการยอมรับทั้งจากองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจจนได้รับ ยกย่องจากนิตยสาร Asia Week ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ Best Part-times Program ( สำหรับการศึกษานอกเวลา ) ในปีการศึกษา 2543

     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิด หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA ) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดการ รับสมัครต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
 • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์
 • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา
 • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์
Young Executive MBA
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
Executive MBA
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • มีประสบการณ์ในการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2. เอกสารในการสมัคร
Young Executive MBA
Executive MBA
 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Donwload ใบสมัคร หรือ รับสมัคร Online
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript ) จำนวน 1 ชุด
 • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
3. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
โปรแกรมชุดวิชาที่หนี่ง สิงหาคม - พฤศจิกายน
โปรแกรมชุดวิชาที่สอง ธันวาคม - มีนาคม
โปรแกรมชุดวิชาที่สาม เมษายน - กรกฏาคม

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Young Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday) 18.00 - 21.30 น. วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ - อาทิตย์ (weekend) 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์

เวลาเรียนสำหรับรุ่น Executive MBA:
กลุ่มวันธรรมดา (weekday) 18.00 - 21.30 น. วันธรรมดา
กลุ่มวันเสาร์ - อาทิตย์ (weekend) 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์

4. การรับสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเองที่และสอบถามรายละเอียดได้ที่

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 25
25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4140-3 โทรสาร 0-2677-4145
* พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,000 บาท

4.2 สมัครทางไปรษณีย์

แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดย สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ตามที่อยู่ข้างล่าง

สำนักงาน : กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

4.3 สมัคร Online

       *ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,020บาท โดย Print ใบ Payin พิเศษ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ที่กำหนด

หมายเหตุ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดย ไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ


5. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และกิจกรรมที่สำคัญ

นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

Young Executive MBA 13

รับสมัคร 1 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2558
ชี้แจงหลักสูตร 21 หรือ 22 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 6 มิถุนายน 2558
สอบข้อเขียน ( Y-MBA ) 7 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2558
สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2558
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2558
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15 - 24 มิถุนายน 2558

Executive MBA 15

รับสมัคร 1 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2558
ชี้แจงหลักสูตร 21 หรือ 22 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2558
สอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2558
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2558
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15 - 24 มิถุนายน 2558Young Executive MBA 13

รับสมัคร 6 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 4 กรกฎาคม 2558
สอบข้อเขียน ( Y-MBA ) 5 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 กรกฎาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 13 กรกฎาคม 2558
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 13 - 19 กรกฎาคม 2558

Executive MBA 15

รับสมัคร 13 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 13 กรกฎาคม 2558
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 13 - 19 กรกฎาคม 2558

6. เกณฑ์การคัดเลือก

Young Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์
Executive MBA: การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์

7. การขอรับใบสมัคร

ขอใบสมัครได้ฟรีที่
 1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
  ชั้น 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 แผนที่

 2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร ( พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ) หรือกรอก สมัคร Online

8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Young Executive MBA

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์ 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ 33,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 218,000 บาท


ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

Executive MBA

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
ค่ายืนยันสิทธิ์ 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนมี 6 ชุดวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาละ 42,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 272,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม
 • การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
 • สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าสอบประมวลผลความรู้
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา